หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา หลักสูตร บุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ประกันคุณภาพ ผลงาน ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สาขาวิชาการจัดการ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  การจัดการ
 
 •  
   

   

  ดร.อนาวุฒิชูทรัพย์

  อธิการบดี 
  และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ดร.อนาวุฒิชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.B.A California State University, San Bernardino, USA.
  Ph.D. Illinois State University, USA.
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.สันธยา ดารารัตน์
  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
  อ.ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ดร.สันธยา ดารารัตน์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์เพียงเดือน เกิดอำแพง

  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

    อาจารย์เพียงเดือน เกิดอำแพง
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ด. (กำลังศึกษา)  มหาวิทยาลัยชินวัตร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขา
  และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อาจารย์ ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ

  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 
  ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยพายัพ  เชียงใหม่
  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น  เชียงใหม่
  ปร.ด.     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  (การจัดการ)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
  อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ผศ.ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  บธ.ม.  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง

  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานิสิต 
  อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ.      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


    รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.พนิดา วัชระรังษี
  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
  รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ผศ.พนิดา วัชระรังษี
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ

  อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ผศ.จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยสยาม

  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ทัศนีย์ อัครพินท์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อาจารย์ทัศนีย์ อัครพินท์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  วท.ม.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์นิตยา สุภาภรณ์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อาจารย์นิตยา สุภาภรณ์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ศิณาภรณ์ หู้เต็ม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    อาจารย์ศิณาภรณ์ หู้เต็ม
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.จิดาภา ธัญญรัตนวานิช

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ผศ.จิดาภา ธัญญรัตนวานิช
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.เศรษฐพงศ์ วัฒนพลาชัยกูร

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ดร.เศรษฐพงศ์ วัฒนพลาชัยกูร
  วุฒิการศึกษา
  Bachelor of Business Administration - Monash University, Melbourne 
  Master of International Business - Swinburne University, Melbourne 
  Doctor of Business Administration - Victoria University, Melbourne
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.ธนวัฒน์ ทีปะปาล

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

    ดร.ธนวัฒน์ ทีปะปาล
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.