หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา หลักสูตร บุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ประกันคุณภาพ ผลงาน ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   หลักสูตร   >   การจัดการ
 
หลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
การจัดการ
 
การจัดการ
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 
ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Adminsistration Program in Management
   
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็มภาษาไทย   :   บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ)
ชื่อย่อ  :  บธ.บ.(การจัดการ)
ภาษาเต็มอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration
  (Management)
 ชื่อย่อ  :  B.B.A. (Management)
 
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา 
       หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต  ประกอบด้วย
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จำนวน  31  หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์   9      หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12     หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9     หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ   1     หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ              จำนวน  93  หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาแกน 45    หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36    หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาเอกเลือก 12    หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี       จำนวน  6   หน่วยกิต
แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา  
 ระดับการศึกษา  : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ  : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา  : การจัดการ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
001001  Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002  Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003  Human and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004  Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005  General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006  Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (0-2-1)
001007  Introduction to Jurisprudence
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008  Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009  Thailand's Political History
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010  Thai Politics and Goverment
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011  Human Relation
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012  Thai Study
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
002001  Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002  Study Fundamentals and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002003  English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004  English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005  English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006  English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007  Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008  Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009  Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010  Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011  English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012  English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
002013  Legal Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
2 (2-2-5)
002018  Chinese for Everyday Use
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002019  Japanese for Everyday Use
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
003001  General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002  Introduction to statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003  Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004  Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003005  Sciences and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
003006  Introduction to Computer and Information Systems
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
004001  Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002  Basketballs
 บาสเกตบอล
1 (0-2-0)
004003  Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-0)
004004  Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-0)
004005  Petanque
 เปตอง
1 (0-2-0)
004006  Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-0)
004007  Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-0)
004008  Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
100001  Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
100004  Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
100005  Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-0)
100006  Business Computer Application
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (3-0-0)
100007  Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
100008  Principles Of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-0)
100009  Business Research Method
 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
100010  Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-0)
100012  Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
100013  Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-0)
100014  Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-0)
100015  Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-0)
100016  Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-0)
100017  Business Law
 กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-0)
100018  English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
141001  Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
141002  Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-0)
141003  Organization Theory
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-0)
141004  Enterpreneurship In Modern Business
 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-0)
141005  International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
141006  Export and Import Management
 การจัดการส่งออกและนำเข้า
3 (3-0-0)
141007  Management for Communication
 การสื่อสารเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
141008  Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-0)
141009  Business Environment Management
 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
141010  Management Planning and Control
 การวางแผนและการควบคุมการบริหาร
3 (3-0-0)
141011  Business Forecasting
 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
141012  Seminar in Management
 สัมมนาการจัดการ
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
142001  Labour Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-0)
142002  Innovation and Change Management
 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-0)
142003  Organization Development
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-0)
142004  Office Management
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-0)
142005  Operation Research
 การวิจัยขั้นดำเนินงาน
3 (3-0-0)
142006  Leadership
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-0)
142007  Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-0)
142010  Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-12-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6


 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา  
 ระดับการศึกษา  : ป.ตรี 4 ปี เทียบโอน
 คณะ  : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา  : การจัดการ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
001001  Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002  Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003  Human and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004  Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005  General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006  Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (0-2-1)
001007  Introduction to Jurisprudence
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008  Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009  Thailand's Political History
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010  Thai Politics and Goverment
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011  Human Relation
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012  Thai Study
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
002001  Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002  Study Fundamentals and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002003  English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004  English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005  English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006  English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007  Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008  Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009  Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010  Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011  English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012  English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
002013  Legal Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
2 (2-2-5)
002018  Chinese for Everyday Use
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002019  Japanese for Everyday Use
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
003001  General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002  Introduction to statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003  Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004  Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003005  Sciences and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
003006  Introduction to Computer and Information Systems
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
004001  Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002  Basketballs
 บาสเกตบอล
1 (0-2-0)
004003  Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-0)
004004  Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-0)
004005  Petanque
 เปตอง
1 (0-2-0)
004006  Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-0)
004007  Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-0)
004008  Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
100001  Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
100004  Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
100005  Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-0)
100006  Business Computer Application
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (3-0-0)
100007  Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
100008  Principles Of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-0)
100009  Business Research Method
 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
100010  Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-0)
100012  Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
100013  Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-0)
100014  Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-0)
100015  Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-0)
100016  Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-0)
100017  Business Law
 กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-0)
100018  English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
141001  Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
141002  Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-0)
141003  Organization Theory
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-0)
141004  Enterpreneurship In Modern Business
 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-0)
141005  International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
141006  Export and Import Management
 การจัดการส่งออกและนำเข้า
3 (3-0-0)
141007  Management for Communication
 การสื่อสารเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
141008  Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-0)
141009  Business Environment Management
 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
141010  Management Planning and Control
 การวางแผนและการควบคุมการบริหาร
3 (3-0-0)
141011  Business Forecasting
 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
141012  Seminar in Management
 สัมมนาการจัดการ
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือก 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
142001  Labour Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-0)
142002  Innovation and Change Management
 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-0)
142003  Organization Development
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-0)
142004  Office Management
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-0)
142005  Operation Research
 การวิจัยขั้นดำเนินงาน
3 (3-0-0)
142006  Leadership
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-0)
142007  Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-0)
142010  Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-12-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

  แนวทางประกอบอาชีพ

        บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
            ⇒ บริหารระดับสูง
            ⇒ การบริหารทรัพยากรบุคคล
            ⇒ การจัดการบริหารองค์กร  
            ⇒ การบริหารสำนักงาน 
            ⇒ นักวิจัยและบริหารโครงการ 
            ⇒ วิทยากรบรรยายพิเศษ 
            ⇒ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษานักพัฒนาองค์กร 
            ⇒ หรือสามารถไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว 
       ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศได้   
       

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.