หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา หลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม ผลงาน ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   หลักสูตร   >   การบริหารธุรกิจ
 
หลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
การบริหารธุรกิจ
 
การบริหารธุรกิจ
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business AdministrationProgram
in Business Administration
   
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็มภาษาไทย   :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ  :  บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
ภาษาเต็มอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration
(Business Administration)
 ชื่อย่อ  :  B.B.A. (Business Administration
 
โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126  หน่วยกิต
                โครงสร้างหลักสูตร
                        1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       จำนวนไม่น้อยกว่า         30       หน่วยกิต
                        2. หมวดวิชาเฉพาะ                จำนวนไม่น้อยกว่า        90       หน่วยกิต
                        3. หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี       จำนวนไม่น้อยกว่า          6       หน่วยกิต
 
               1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า      30       หน่วยกิต
                    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            ไม่น้อยกว่า        9        หน่วยกิต
                    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ไม่น้อยกว่า        6        หน่วยกิต
                    - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์            ไม่น้อยกว่า        9        หน่วยกิต
                    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์             ไม่น้อยกว่า        6        หน่วยกิต                               
                      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             
               2. หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า      
90      หน่วยกิต
                   - กลุ่มวิชาแกน                                               39       หน่วยกิต
                   - กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                       27       หน่วยกิต
                   - กลุ่มวิชาเอกเลือก                                        24       หน่วยกิต
                   - ความสนใจเฉพาะ4 กลุ่ม
                         1. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
                         2. กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
                         3. กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
                         4. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
                     - ฝึกประสบการณ์
                   
               3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                     6       หน่วยกิต
                   รายวิชา
                       
           
        1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    30               หน่วยกิต

              1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า       9            หน่วยกิต
                            วิชาบังคับ          จำนวน            3            หน่วยกิต
011-001 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา1
(RPU Volunteer Spirits 1)                                         
1 (0-2-1)
 
011-002 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา2
(RPU Volunteer Spirits 2)                                      
1 (0-2-1)
 
011-003 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา3
(RPU Volunteer Spirits 3)                                      
1 (0-2-1)
 
 
                               
                                วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า  6หน่วยกิต
011-004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)
3 (2-2-5)
 
011-005  ท้องถิ่นศึกษา 
(Local Studies)                                   
3 (2-2-5)
011-006 หน้าที่พลเมืองไทย
(Thai Civic City)
3 (3-0-6)
011-007 พลวัตทางสังคมไทย
(Dynamics of  Thai Society)
3(3-0-6)
011-008 เศรษฐกิจไทย             
(Thai Economy)  
3(3-0-6)
011-009 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                           
(Life and Environment)
3(3-0-6)
011-010 กฎหมายในชีวิตประจำวัน  
Law  in Everyday  Life
3(3-0-6)
011-011 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย        
(Contemporary Thai History)
3(3-0-6)
011-012 การเมืองและการปกครอง
(Politics  and  Government Systems)
3(3-0-6)
011-013 ไทยศึกษา                              
(Thai  Studies)
3(3-0-6)
 
               1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
 
 012-001 ทักษะชีวิต
(Life Skills)
3(2-2-5)
012-002 สังคมต่างวัย
(Different Ages Society)
3(3-0-6)
012-003 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
(Science and Arts for Happy life) 
3 (2-2-5)
012-004 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Living)
3 (3-0-6)
012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ      
(Personality  Development  Techniques)
3 (2-2-5)
012-006 ปรัชญาชีวิต
(Philosophy of life)
3(3-0-6)
012-007 ดนตรีไทย                                                                                                 
(Thai  Classical  Music)
1(0-2-1)
012-008 ดนตรีสากล                                                                                                   
(Western  Music)
1(0-2-1)
 
                1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า             6                 หน่วยกิต
                     รายวิชาทางด้านภาษาไทยและวรรณกรรม
013-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       
(Thai Language for Communication)
3(2-2-5)
013-002 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 1
(Thai Language for ForeignersI)
3(3-0-6)
013-003 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2
(Thai Language for ForeignersII)
3(3-0-6)
 
013-004 การอ่านและการเขียนภาษาไทยทางวิชาการสำหรับชาวต่างประเทศ
(Academic Reading and Writing in Thai Languagefor Foreigners)
3(2-2-5)
 
013-005 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
3 (2-2-5)
013-006 วรรณกรรมกับชีวิต
(Literature and Life)
3(3-0-6)
 
013-007 สุนทรียภาพของภาษาในงานวรรณกรรม
(Aesthetics of Language in Literature)
3(3-0-6)
 
013-008 พื้นฐานการเขียนและการพูดเพื่อการศึกษาและอาชีพ
(Fundamental Writing and Speaking for Academic and Career)
3(2-2-5)
 
 
                                          รายวิชาทางด้านภาษาต่างประเทศ
013-009   
 
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                       (Listening and Speaking English in Everyday  Life) 3(2-2-5)
013-010 การนำเสนอภาษาอังกฤษ     
(English for Presentation)
3 (2-2-5)
013-011 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(Reading and Writing for Career)
3(2-2-5)
013-012 ภาษาจีน 1                                                                                              
(Chinese I)
3(3-0-6)
013-013 ภาษาจีน 2                                                                                              
(Chinese II)
3(3-0-6)
013-014 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
(Chinese in Everyday  Life)
3(2-2-5)
013-015 ภาษาญี่ปุ่น 1                                                                      
(Japanese I)
3(3-0-6)
013-016 ภาษาญี่ปุ่น 2   
(Japanese II)
3(3-0-6)
013-017 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
(Japanese in Everyday  Life)
3(2-2-5)
013-018 ภาษาเวียดนาม
(Vietnamese Language)
3(3-0-6)
013-019 ภาษาอินโดนีเซีย
(Bahasa Indonesia Language)
3(3-0-6)
013-020 ภาษาพม่า   
(Burmese Language)
3(3-0-6)
013-021 ภาษามาลายู
(Bahasa Malayu Language)
3(3-0-6)
013-022 ภาษาตากาล็อก
(TagalogLanguage)
3(3-0-6)
013-023 ภาษาเกาหลี
(Korean Language)
3(3-0-6)
013-024 ภาษารัสเซีย
(Russian Language)
3(3-0-6)
 
 
              1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
014-001 เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
3 (2-2-5)
014-002 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation)
3 (2-2-5)
014-003 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                                             
(Mathematics in Everyday  Life)
3(3-0-6)
     
014-004 การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
(Critical Thinkingfor Decision Making)
3(2-2-5)
014-005 สิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
3 (2-2-5)
014-006 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)                                          
3(3-0-6)
014-007 กีฬา
(Sports)
1(0-2-1)
014-008 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 
(Recreation for Health)
2(0-2-4)
014-009 วิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer science)
3(2-2-5)
014-010 สถิติเบื้องต้น    
(Introduction to Statistics)
3(2-2-5)
014-011 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                    
(Human and Biological  Sciences)
3(3-0-6)
 
 
         2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   90  หน่วยกิต
             2.1กลุ่มวิชาแกน           ไม่น้อยกว่า   39   หน่วยกิต
100-005 การภาษีอากร   
(Taxation)
3 ( 3-0-6 )
100-007   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
(Management Information Systems)
3 ( 3-0-6 )
100-009 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 
(Business Research Methods)
3 (3-0-6)
100-010   หลักการจัดการ 
  (Principles of Management)
3 ( 3-0-6 )
100-012   การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  (Strategic Management)
3 ( 3-0-6 )
100-013   จริยธรรมธุรกิจ
  (Business Ethics)
3 ( 3-0-6 )
100-016 หลักเศรษฐศาสตร์  
(Principles  of  Economics)
3 ( 3-0-6 )
100-017 กฎหมายธุรกิจ  
(Business Law)
3 ( 3-0-6 )
 
100-018   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication)
3 ( 3-0-6 )
 
100-021   การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ
(Supply Chain and Logistics Management for Business)
3 ( 3-0-6 )
100-022   การใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่องานธุรกิจ 
  (Use of Application Software for Business)
3 ( 2-2-5 )
100-023 ธุรกิจสตาร์ทอัพ
(Startup Business)
3 ( 3-0-6 )
100-024 เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารธุรกิจ
(Digital Technology in Business Administration)
3 ( 3-0-6 )
100-025 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจ 
(Accounting and Finance for Business)
3 ( 3-0-6 )
100-026 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(Chinese for Business Communication)
3 ( 3-0-6 )
100-027 การตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing)
3 ( 3-0-6 )
     
                2.2 กลุ่มวิชาบังคับ     ไม่น้อยกว่า   27   หน่วยกิต
141-014 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  3 (3-0-6)
  (Strategic Human Resource Administration)  
141-015 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
  (International Business Administration)  
141-016 การดำเนินการส่งออกและนำเข้า 3 (3-0-6)
  (Import and Export Operations)  
141-017 สัมมนาการบริหารธุรกิจ
Seminar in Business Administration
3 (2-2-5)
141-018 เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ 3 (2-2-5)
  (Digital Technology and Business Intelligence)  
141-019 การบริหารความเสี่ยงในทุนมนุษย์                                              3 (3-0-6)  
  (Risk Management in Human Capital)    
141-020 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
  (Business Resource Planning)  
141-021 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)
  (Electronic Business Management)  
     
141-022 โครงงานการบริหารธุรกิจ
(Business Administration Project)
3 ( 135 )
     
           
            2.3  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า   24  หน่วยกิต
                     - กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
142-012 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 (3-0-6)  
  (Small and Medium Enterprises Management)    
142-015 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล 3 (3-0-6)  
  (InnovationManagementand Change in Digital Society)    
142-016 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 (3-0-6)  
  (Real Estate Business Management)    
  142-017 การจัดการธุรกิจครอบครัว 3 (3-0-6)  
    (Family Business Management)    
       - กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
142-018 ความเป็นผู้นำและการบริหารในยุคดิจิทัล 3 (3-0-6)  
  (Leadership and Administrationin Digital Age)    
142-019 การจัดการคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(Quality of Work Life Management and        Environment in Workplace)
3 (3-0-6)  
       
142-020 การพัฒนาองค์การเพื่อความยั่งยืน 3 (3-0-6)  
  (Sustainable Organization Development)    
142-021 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)  
  (Digital Technology for Human Resource   Administration)
 
   
    - กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด    
  131-015
 
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(Distribution Channel Management on Digital Paltform)
3 (3-0-6)
 
 
  131-019 การจัดการตราสินค้าในช่องทางดิจิทัล                        
(Brand Managementin Digital Channels)
3(3-0-6)
 
 
 132-025
 
  การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
  (Startup Business on Digital Platform)
3 (3-0-6)
 
 132-027
 
การตลาดดิจิทัลบนเว็บไซต์
(Digital Marketing on Website)
 
3(2-2-5)
  - กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์    
161-008 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 3 (3-0-6)  
  (Legal Aspects for Logistics)    
161-012 การขนส่งและการกระจายสินค้า 3 (3-0-6)  
  (Transportationand Distribution)    
161-013 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 3 (3-0-6)  
  (Warehousing and Inventory Management)    
161-015 การจัดหาและการจัดซื้อ 3 (3-0-6)  
  (Procurement and Purchasing)    
       
  - ฝึกประสบการณ์    
019-001  เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2)  
  (Cooperative Education Preparation)                  
       
019-002  สหกิจศึกษา 6 (560)  
  (Cooperative Education)    
019-003  การฝึกปฏิบัติงาน 3 (300)  
  (Internship)    
                       
 
                         3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     จำนวน  6   หน่วยกิต
                             ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
                              เพื่อพัฒนานิสิตให้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 6(560) เป็นวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิตได้ 

  แนวทางประกอบอาชีพ

        บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังนี้
              
ผู้ประกอบการใหม่/ผู้ประกอบการในอนาคต
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ผู้ประกอบการในองค์กร เช่น นักพัฒนาธุรกิจ
นักวิเคราะห์และวางแผน  
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์
ผู้บริหารขององค์กร
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
นักวิจัยทางธุรกิจ
หรือประกอบอาชีพอิสระ

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.