หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา หลักสูตร บุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ประกันคุณภาพ ผลงาน ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับสาขา
 

สาขาวิชาการจัดการ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสาขาวิชาการจัดการ

 

 

       สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยมี เป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการให้เป็นผู้ที่รู้จักนำความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ต่าง ๆ ทางด้านการจัดการการบริหารไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในวงการธุรกิจเป็นผู้ประกอบการหรือนักบริหารมืออาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    
        

 

 

ปรัชญา

 

 

 

              "บริหารจัดการเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมสู่สากล"

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

              หลักสูตรทั้งหมดได้เตรียมไว้สำหรับการเรียนรู้ ข้อมูล ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นนักบริหาร มืออาชีพต่อไป

 

 

พันธกิจ

 

 

             แสวงหาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ  เป็นผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีทัศนคติที่ดีในการบริการแก่สังคม

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.